На падините на Водно со прекрасен панорамски поглед на Скопје во непосредна близина на центарот на Градот

Добредојдовте во Хотел Сонце

24 часовна грижа на вас или вашиот близок!
Домот за нега на стари лица Сонце е сместен на падините на Водно со прекрасен панорамски поглед на Скопје во непосредна близина на центарот на Градот.

Животниот век е полн со различни предизвици, кои за жал понекогаш не соочуваат со одредени ограничувања во функционирањето и ни е потребна помош или поддршка, а скоро секогаш споделување. Најчесто осаменоста и тагата се придружни елементи на ваквите состојби. Повремено нашите најблиски не се во можност заради секојдневните обврски или потребната стручност да ни излезат во пресрет. Љубовта кон старите лица не заминува со стареењето, напротив таа треба да зрее како и животот без разлика дали се работи за емоција кон некого или генерално љубов кон животот. Заедничка трапезарија, место каде освен трите оброци и ужинки, се користи време за кратки паузи, за одмор со кафе, чај, ведри дискусии, чести заеднички споделувања на колективни игри и дружења.

Галерија

“Љубовта почнува на местата кои ги нарекуваме дом/дома
и не е колку работиме туку колку вложуваме во тоа што го работиме”
– Мајка Тереза

Pristapni ceni i vrven kvalitet

Адреса :
Ул Благоја Гојан бр.43

Tел:
+389 71230812, +389 2273 3199

Dom za stari lica sonce

Domot za stari lica Sonce nudi 24 časovna griža na vas ili vašiot blizok!
Locirani sme na padinite na Vodno so prekrasen panoramski pogled na Skopje vo neposredna blizina na centarot na Gradot.

Domot za stari lica Sonce na svoite korisnic ovozmozuva 24 časovna griža od strana na multidisciplinaren stručen tim koi go sočinuvaat socijalen rabotnik, zdravstveni rabotnici, neguvateli, kuvari, higieničar. So timot rakovodi rabotovoden organ, direktor.
Vo stručnata rabota e vklučena tesna sorabotka so matičen lekar, internist i psihijatar koi vo kontinuitet ja sledat zdavstvenata sostojba na korisnicite.
Poserioznite potrebni dijagnostički proceduri, intervencii i sl. vo sorabotka so semejstvata, se realiziraat vo soodvetni i vo adekvatnost so potrebata i možnostite na korisnicite, zdravstveni ustanovi.

Hotel Sonce ( dom za stari lica )  is an excellent choice for retirement in Skopje, North Macedonia. We are offering many helpful amenities designed to enhance more happiness at your new HOME!  

Our retirement Hotel Sonce is located at Przino ( Vodno ), with a perfect panoramic view of Skopje town. The excellent and natural environment and fresh air is a perfect solution for your new begin.  The clean rooms with 2 beds, panoramic elevator, 24/7 hot water and space provided for movies and happiness every night, including a pool surrounded with drinks on in the summer, extremely well-kept interiors and grounds, several libraries, the choice of hairdressers in the beauty salon, help with computers and iPads, nail painting, huge garden with plants dedicate for entertainment and wonderful New Year’s Eve party.