Previous
Next

Приватната Установа за социјална заштита Дом за стари лица СОНЦЕ,опфаќа модерни, пријатно уредени апартмани, прилагодени на потребите на корисниците, уредена дневна просторија, сончеви терасии убаво пространо дворно место.Сите простории се опремени со систем за звучна сигнализација.Дејноста и постоењето на ХотелСонцекако лиценциранДом,согласно Законот за социјална заштита се состои во давање услугиза сместување на стари и немоќни лица, нивно живеење,исхрана, одржување на лична хигиена,24/7 часовна грижа, нега, одржување и поттикнување на функционалноста на корисниците според нивните можности и способности прилагодени примарно со нивната здравствена состојба, секојдневни активности во група и индивидуална работа,структурирани активности и организација на нивното слободно време.За реализацијана сите наведени задачи раководејќи се од потребите на корисниците,се грижат стручни лица со различни профили кои го чинат тимот мултидисциплинарен а пристапот холистички заради заедничките цели-одржување и негување на здравјето, конфорот и задоволството на корисниците од укажаната грижа.Нашата амбиција е настојувањето во континуитет за нашите корисници да обезбедимеоптимални услови за живеење и активно стареење во сигурно за нив прилагодено опкружување, каде ќе ги задоволат своите потреби и ќе имаат можност да го искористат и негуваат својот личен потенцијал.Стручниот тимво приватната установа за социјална заштита на стари лица –Сонце го сочинуваат здравствени работници, социјален работник, негователи, кувар. Соработката со матичниот лекар, интернист, психијатаре континуирана а се вклучуваат исоработници одразличнипрофилисо предавања, едукации иактивности коипомагаатвонегувањетонаменталното и физичкото здравјекако и социјалниот животна корисниците и се во склад со нивните потреби и интереси.Секако не си дозволуваме и тука данеги споменеме најголемите соработници,семејствата.Ние во Хотел Сонце за корисниците обезбедуваме:Социјална заштита,24 часовнанега,грижа инадзор,Примарна здравствена заштита,Сместување и исхранаАктивна соработка со семејствата како една од најзначајните алки во целото.Соработка со институции, поединци, членови на граѓанскиот сектор