Јавен час класичен и модерен балет со родителите

08.04.2017

Јавен час заедно со родителите. На овој час родителите можат да го видат напредокот на секое дете за одреден временски период.

© ЕЦ СОНЦЕ - сите права задржани