Мали креативци

3 дена во неделата

90 минути

2700 ден.

Мали креативци

Предавач

Сиче Талеска

Опис на курсот

Мали креативци е програма во делот на ран детски развој за едукација и социјализација на деца од најмала возраст. Користејки го моделот на ГБЛ, сите зададени цели се реализираат преку игра и забава, метод кој што им е природен и нормален на децата, на кој што начин се постигнуваат посакуваните ефекти.
Програмата има едукативен карактер, насочувајки се кон почетна едукација и социјална инклузија на децата од преучилишна вораст. Градејки позитивен став кон самите себе и средината во која припаѓаат, сите тематски активности се формулирани за да ја потикнат креативноста и мисловната активност кај децата.
Работните задачи ја истакнуваат индивидуалната способност на детето и работата во група, со што се стимулира чувството на самодоверба и припадност во група. Преку работа со едукаторот, разговор и слобода на искажување на ставови и мислења, се потикнува правилниот говор кај децата, се насочуваат да ги унапредуваат карактеристиките и способностите за кои покажуваат афинитети, но и да осознаваат останати способности со што се создава градење на позитивни ставови кон учењето, се зголемува фокусот и истрајноста кај децата.
Програмата, како склоп од мисловна и физичка активност има за цел да придонесе за развој на среќно и исполнето дете.

Чланарина

Основен пакет - 2700 денари месечно
Премиум пакет - 3000 денари месечно
Сонце пакет - 3500 денари месечно

Предавач/и

Сиче Талеска

Едукатор

Групи

Креативци
3-6 години
понеделник
17:00 - 18:30
среда
17:00 - 18:30
петок
17:00 - 18:30

Членство

Креативци

2

Членови

12

Слободни места

12

Максимум

Галерија

ОСНОВНИ ИНФОРМАЦИИ

Брoj на членови: 12 по група

3 дена во неделата

90 минути

2700 денари месечно

Постави прашање

Други курсеви

10 членови

1200 ден.

2 дена во неделата

60 мин.

10 членови

1200 ден.

2 дена во неделата

60 мин.

12 членови

4800 ден.

5 дена во неделата

240 мин.

© ЕЦ СОНЦЕ - сите права задржани