Странски јазици

10 членови

1000 ден.

1 дена во неделата

90 мин.

10 членови

1000 ден.

2 дена во неделата

60 мин.

10 членови

1000 ден.

2 дена во неделата

50 мин.

© ЕЦ СОНЦЕ - сите права задржани