Детски развој

12 членови

2700 ден.

3 дена во неделата

90 мин.

10 членови

1200 ден.

2 дена во неделата

60 мин.

12 членови

4800 ден.

5 дена во неделата

240 мин.

25 членови

3500 ден.

5 дена во неделата

240 мин.

10 членови

1200 ден.

2 дена во неделата

60 мин.

© ЕЦ СОНЦЕ - сите права задржани